Chuyển tới nội dung
Dưỡng linh

Nhận ra sự tốt lành của Chúa hàng ngày

13.07.2020
10 cách để nhận ra sự tốt lành của Chúa hàng ngày

Thi thiên 107:1 Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời.

Chúa luôn nhân lành; Thiên Chúa là thiện” Đây là cụm từ phổ biến được các mục sư, nhà lãnh đạo và tín đồ sử dụng trong các buổi thờ phượng. Đức Giê Hô Va là tốt lành, những việc Ngài làm là tốt lành và chúng ta đang trải nghiệm sự tốt lành của Ngài. Thiên Chúa tể trị trong mọi hoàn cảnh. Chúa tuyên bố từng câu về sự sáng tạo là tốt lành. Chúa mang sự sống của con người đến trên trái đất để mang lại vinh hiển và tôn vinh danh Ngài.

Kinh Thánh nói gì về lòng tốt của Thiên Chúa?

Sứ đồ Gia-cơ đã viết, “mọi ân-điển tốt-lành cùng sự ban-cho trọn-vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng-láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay-đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến-cải nào.” (Gia-cơ 1:17) Sự thiện lành của Ngài là một thuộc tính không thay đổi của Ngài.

1Giăng 1: 5 nói“Đức Chúa Trời là sự sáng”, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu.”Ngài cho phép chúng ta gánh chịu hậu quả của sự bất tuân, và nỗi đau của thế gian sa ngã nơi chúng ta sống để tác động đến chúng ta. Với sự tốt lành của Ngài, Chúa đã chọn cứu nhân loại thông qua Chúa Giê-xu.

Tít 3:3-8“'Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu-muội, bội-nghịch, bị lừa-dối, bị đủ thứ tình-dục dâm-dật sai-khiến, sống trong sự hung-ác tham-lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân-từ của Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta, và tình thương-yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công-bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương-xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại-sanh và sự đổi mới của Đức Thánh-Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư-dật bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, Cứu-Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công-bình, trở nên con kế-tự của Ngài trong sự trông-cậy của sự sống đời đời. Lời nầy là chắc-chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm-chỉ làm việc lành: đó là điều tốt-lành và có ích cho mọi người.”

10 cách để nhận ra sự tốt lành của Chúa hàng ngày

1. Ghi nhận việc làm của Đức Chúa Trời là tốt lành trong thiên nhiên

Sáng-thế Ký 1:31“Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt-lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.” 

Đấng Tạo Hóa của chúng ta phán ra một câu và thế là thế giới bắt đầu tồn tại. Chúa là thành tín, vì vậy nếu Ngài tuyên bố việc sáng tạo rất tốt thì bây giờ nó vẫn rất tốt. Chúa là bằng chứng của sự sáng tạo. Trong các thì tiết, và các địa điểm trên toàn cầu, Chúa hữu ý đến từng điểm của thiên nhiên và cố tình nhắc nhở tuyệt vời cho chúng ta về lòng trung thành và sự tốt lành của Ngài, dù là lớn như mặt trời hay nhỏ bé và phức tạp như một bông hoa đang nở.

2. Ghi nhận sự tốt lành của Chúa trong con người

Rô-ma 8:28“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định.”

Chúng ta được tạo ra theo hình ảnh Chúa để tôn vinh Ngài. Chúa có kế hoạch tốt lành cho chúng ta. Chúng ta được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Mục đích của Ngài kéo chúng ta đến gần Ngài hơn. Nhiệm vụ của chúng ta trên thế giới này là chia sẻ niềm hy vọng trong Chúa Giê-xu thông qua Phúc âm. Yêu Chúa, và yêu người lân cận mình là những mệnh lệnh quan trọng nhất. Những người chúng ta gặp được xếp đặt có chủ đích. Chúng ta không được định ra để ở một mình. Một số mối quan hệ có nghĩa là hơi thở và tình yêu trong cuộc sống, và những mối quan hệ khác có nghĩa là để chia sẻ hy vọng và tình yêu của Chúa Giê-xu. (Rô ma 8:29).

3. Ghi nhận sự tốt lành của Chúa khi Ngài trả lời những lời cầu nguyện

'Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt-lành dường bao! Phước cho người nào nương-náu mình nơi Ngài! 'Thi-thiên 34:8 

Lời cầu nguyện được hồi đáp nhắc chúng ta nhớ về lòng tốt của Chúa. Vua David đã viết Thi thiên 34 về một tình huống nguy hiểm. Lòng tốt của Thiên Chúa có thể thấy không chỉ rõ ràng trong các phước lành, mà cả trong các tình huống hoàn toàn sụp đổ. Con người sẽ trải qua nhiều đau khổ, nhưng Chúa vẫn tốt lành. Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta, và Ngài cảm động trước những lời cầu nguyện của người công bình.

4. Ghi nhận sự tốt lành của Thiên Chúa trong lẽ thật của Lời Ngài

“Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt-lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu-nguyện mà vật đó được nên thánh.”I Ti-mô-thê 4:4-5 

Cầu nguyện hàng ngày và thời gian với Lời Chúa rất quan trọng nếu chúng ta muốn chứng kiến và trải nghiệm sự tốt lành của Chúa. Chúng ta có thể tuôn ra lời khen ngợi, nói về các vấn đề của mình, dâng sự lo lắng của chúng ta lên với Chúa và thú nhận tội lỗi của chúng ta hàng ngày. Đây là tất cả những đặc quyền khi sống theo Giao ước mới được rèn thử bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu. Đấng Christ là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.“Ban đầu có Ngôi-Lời, Ngôi-Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Đức Chúa Trời.”(Giăng 1:1) Khi chúng ta tìm kiếm Ngài bằng tất cả tấm lòng, chúng ta sẽ tìm thấy Ngài. Lòng tốt của Ngài đầy dẫy trong lẽ thật của Lời Ngài.

5. Ghi nhận sự tốt lành của Thiên Chúa trong các phước lành của Ngài

“Sự nhân-từ Chúa, Mà Chúa đã dành cho người kính-sợ Chúa, Và thi-hành trước mặt con-cái loài người Cho những kẻ nương-náu mình nơi Chúa, thật lớn-lao thay!”Thi-thiên 31:19 

Khi chúng ta nương tựa đời sống mình trong tay Chúa, chúng ta sẽ thấy những điều tốt đẹp mà Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta bị phân tâm bởi các thần tượng (bất cứ điều gì khiến chúng ta chú ý hơn Chúa), chúng ta khó có thể nhận ra những điều tốt đẹp ấy, như thể đánh đổi chúng để lấy thứ gì đó ít giá trị hơn. Chúng ta có thể chọn tin tưởng vào sự tốt lành của Chúa và đếm những phước lành mà Ngài ban cho cuộc sống của chúng ta.

6. Ghi nhận sự tốt lành của Chúa trong sự Quan phòng / Luật pháp Ngài

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình.” Giê-rê-mi 29:11 

Chúng ta thấy sự quan phòng và cung cấp của Chúa hàng ngày như thế nào? Theo cách Ngài duy trì chúng ta mỗi ngày. Ngài thành tín đáp ứng nhu cầu vật chất và yêu thương chúng tôi thông qua những người Ngài đặt xung quanh chúng ta. Chúa Giê-xu, trong Bài giảng trên núi, đã dặn chúng ta đừng lo lắng. Thực tế chúng ta còn sống hôm nay là bằng chứng Chúa có trong chúng ta ngày mai. Ngài biết số ngày của chúng ta. Ngay cả khi cuộc sống khó khăn, chúng ta có thể tin cậy Chúa duy trì cuộc sống của chúng ta. Chúa dùng những khó khăn trong cuộc sống rèn luyện chúng ta và khiến chúng ta trở nên giống Ngài hơn. Chúng ta có thể tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa ngay cả khi sự cung cấp của Ngài không phù hợp với mong muốn của chúng ta.

7. Ghi nhận Chúa tốt lành trong hơi thở của bạn 

“Mọi ân-điển tốt-lành cùng sự ban-cho trọn-vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng-láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay-đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến-cải nào.”Gia-cơ 1:17 

Mỗi hơi thở là một món quà vô giá từ Chúa. Thêm một ngày sống nữa đầy sự quan phòng và ban phước của Ngài, giúp chúng ta nhận ra Chúa, hàng ngày. Thông thường, chúng ta lấy niềm vui đơn giản của hơi thở là điều hiển nhiên. Sự tốt lành của Ngài là Ngài biết ngay cả mỗi sợi tóc trên đầu chúng ta. Tại bất kỳ thời điểm nào, con số đó có thể thay đổi. Hàng ngày, chúng ta bị mất sợi tóc ở đây và ở đó, đôi khi không được chú ý. Nhưng không bị mất đi sự tốt lành của Chúa. Ngài chú ý. Ngài ở khắp mọi nơi, hiểu biết, và quan tâm đến chúng ta đủ sâu để biết những chi tiết hữu hạn nhất trong từng ngày của chúng ta. Mỗi ngày, mỗi hơi thở, là bằng chứng của sự tốt lành của Chúa chúng ta.

8. Ghi nhận sự tốt lành của Chúa về sự tha thứ của Ngài

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác.”I Giăng 1:9 

Sự tha thứ cho thấy sự thiện lành của Chúa. Sự tha thứ là bông trái của đặc tính thiện lành của Chúa chúng ta. Ngài đã không tha thứ cho nhân loại vì đã vi phạm luật pháp của Ngài. Luật pháp được đưa ra để bảo vệ và chăm sóc chúng ta, Ngài đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Chúa là Hằng hữu, Tự hữu, Vĩnh cửu, Bất biến, Toàn tại, Toàn tri, Tự chủ, Vô hạn và không thể hiểu được.“vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời,” Rô-ma 3:23. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời tốt lành và thú nhận tội lỗi của chúng ta. Qua sự nhân từ của Ngài và nhờ sự hy sinh của Con Ngài, chúng ta có thể nắm lấy món quà tha thứ mà Ngài đã ban cho chúng ta, và có thể tha thứ cho người khác như Ngài đã làm cho chúng ta.

9. Ghi nhận sự tốt lành của Chúa với hành động tốt bụng

Thi thiên 145: 9“Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ-bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên.”

Những hành động tốt lành hàng ngày là bằng chứng cho sự ngay lành của Chúa. Chúng ta được xếp đặt, một cách có chủ đích, trong cuộc sống. Không có gì tốt xảy ra ngoài Cha. Mọi công việc tốt đều tồn tại vì Ngài hiện diện. Ngài khiến tất cả mọi thứ tốt lành, ngay cả những người có ý định làm hại chúng ta. Ngài có thể hành động tốt lành thêm bao nhiêu nữa và biến nó thành phước lành? Khi chúng ta cảm nhận được điều đó và khi chúng ta tự hỏi Ngài đang ở đâu; khi chúng ta cảm thấy gần Ngài và khi chúng ta cảm thấy bị thay thế và lãng quên. “Chúa là thiện và hay làm lành; Xin hãy dạy tôi các luật-lệ Chúa.” (Thi thiên 119: 68).

10. Ghi nhận sự tốt lành của Chúa trên Thánh giá

Giăng 3:16“Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.

Hành động lớn nhất bày tỏ tình yêu, Đức Chúa Trời đã gửi Con Một và duy nhất của Ngài, Chúa Giê-xu, Đấng Mêsia như đã hứa trong Cựu Ước, đến thế gian này. Ngài hoàn toàn 100% là Chúa và 100% là người. Chúa Giê-xu đã đến thế gian để chết hy sinh trên bị đóng đinh thập tự giá. Ngài vô tội, nhưng đã chết như một tên tội phạm, cho chúng ta, để thực hiện ý muốn của Cha Ngài, chỉ có Ngài mới có khả năng thực hiện. Thập giá là một lời nhắc nhở hàng ngày về sự thiện lành của Đức Chúa Trời.

Meg Bucher

Dịch: Thùy Trang

2