Media

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 30.06.2020

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 30.06.2020

MỖI NGÀY VỚI CHÚA - THÁNG 6/2020 Ngày 30/6/2020 - CHÚA PHÓ MẶC https://youtu.be/kWQD6t4rxvM MỖI NGÀY VỚI CHÚA - THÁNG 6/2020 Ngày 30/6/2020 - CHÚA PHÓ MẶC Chỉ đạo sản xuất: Chấp sự Phùng Hoàng Diệu Biên tập: Mục...

[BÀI GIẢNG HẰNG TUẦN] SỬA LẠI BÀN THỜ

[BÀI GIẢNG HẰNG TUẦN] SỬA LẠI BÀN THỜ

"Bấy giờ, Ê-li nói với cả dân-sự rằng: Hãy đến gần ta. Dân-sự bèn đến gần người. Đoạn, Ê-li sửa lại cái bàn-thờ của Đức Giê-hô-va bị phá-hủy." https://youtu.be/Ut_bPQPcKks

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 02.07.2020

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 02.07.2020

Si-môn Phi-e-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã nhận lãnh cùng một đức tin...

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 19.07.2020

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 19.07.2020

Vậy ông xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa trẻ. 2Các Vua 5:14 https://youtu.be/v6tLFmKhuKI

Bài viết mới nhất